• Ποινικό δίκαιο
  • Δίκαιο γάμου και οικογένειας
  • Κληρονομικό δίκαιο
  • Δικαιο προστασίας των παιδιών και των ενηλίκων
  • Γενικό συμβατικό δίκαιο
  • Εργασιακό δίκαιο
  • Ενοικιοστασιακός νόμος
  • Νόμος αστικής ευθύνης
  • Χρεωστικό και πτωχευτικό δίκαιο
  • Δίκαιο αλλοδαπών και μεταναστών
  • Διαμεσολάβηση